IMAGE:

Velká výtvarná soutěž pro mateřské školy zná své vítěze

Výtvarná soutěž Drůbežářského závodu Klatovy a.s na téma „Léto s klatovským kuřátkem“, do které se přihlásilo 25 mateřských škol, zná již své 3 vítěze. Do soutěže se zapojili s krásnými a kreativně vyrobenými obrázky nejen jedinci z jednotlivých mateřských škol, ale někdy šlo i o celý kolektiv třídy. Hlasování bylo ukončeno 25. června o půlnoci. Na prvním místě s počtem 443 hlasů se umístil obrázek z MŠ Chyňava. Vítězové vyhráli pro svoji třídu velký školkový set stavebnice millaminis, pro všechny děti ve třídě malou hračku millaminis a pro celou Mateřskou školu získali zdarma jednorázový odběr produktů Drůbežářského závodu Klatovy v celkové výši 5.000 Kč.

Na druhém místě s počtem 421 hlasů se umístil obrázek z MŠ U Pejska a kočičky v Nymburku. Celá třída se tak může těšit ze školkového setu stavebnice millaminis a každé dítě ze soutěžní třídy si zároveň odnese malou hračku millaminis.

Na třetím místě s počtem 132 hlasů se umístil obrázek od Honzíka, 5 let, z MŠ Chrášťany z Kněževse u Rakovníka. I tady se může celá třída těšit na školkový set stavebnice millaminis a každé dítě ze soutěžní třídy na malou hračku millaminis.

Tímto vítězům gratulujeme a děkujeme i všem ostatním šikovným soutěžícím, za krásné a nápadité obrázky.

VELKÁ SOUTĚŽ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY S DRŮBEŽÁŘSKÝM ZÁVODEM KLATOVY ZAČÍNÁ

Hlasování pro vybrané obrázky z mateřských školek bude spuštěno na Facebooku Drůbežářského závodu Klatovy: www.facebook.com/DZKlatovy V termínu: 6. června 2019 (00:01 hodiny) do 25. června 2019 (24:00 hodin)

Drůbežářský závod Klatovy, a.s. vyhlásil velkou výtvarnou soutěž pro všechny mateřské školky, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj vybraného regionu České republiky. Na konci dubna bylo osloveno 800 mateřských škol z města Klatovy, Plzeňského a Středočeského kraje. Přihlášení mateřských škol probíhalo do 3. května 2019, a 25 mateřských škol se tímto zapojilo do soutěže o hračky a kreativní stavebnice millaminis určené přímo pro dětské instituce a skupiny dětí. Stavebnice je ze speciálně upravené lehčené pěny a je vhodná pro děti již od narození. Hlavní výhrou pro mateřské školy bude především jednorázová dodávka kvalitních výrobků od Drůbežářského závodu Klatovy.

Pravidla výtvarné soutěže jsou velmi jednoduchá. Děti z přihlášených mateřských škol vyrobí nebo namalují obrázek na téma „Léto s klatovským kuřátkem“. Ředitelky a ředitelé škol vyberou ten nejhezčí obrázek, který bude reprezentovat celou jejich školku a zašlou ho nejpozději do 3. června na adresu společnosti Crest Communications a.s., která pomáhá soutěž drůbežárně organizovat. Fotografie soutěžních obrázků budou umístěny do speciální databáze na Facebook Drůbežářského závodu Klatovy, kde budou moci rodiče, příbuzní a přátelé pro svoji školku hlasovat. Hlasování bude probíhat od 6. června (00:01 hodiny) až do 25. června (24:00 hodin). Oficiální vyhodnocení soutěže proběhne 26. června a všechny mateřské školy, které se umístí na prvních třech místech obdrží diplomy a krásné hodnotné dárky, které ocení zejména děti.

Podrobná pravidla soutěže:

„VELKÁ SOUTĚŽ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY S DRŮBEŽÁŘSKÝM ZÁVODEM KLATOVY“

(dále jen „Soutěž“)

Vyhlašovatel Soutěže

Vyhlašovatelem Soutěže a poskytovatelem cen pro výherce Soutěže je společnost Drůbežářský závod Klatovy, a.s., IČ: 45359989, se sídlem Klatovy, 5. května 112, PSČ 339 01, Česká republika (dále jen „Vyhlašovatel“). Technickou organizaci Soutěže pro Vyhlašovatele zajišťuje agentura Crest Communications a.s., Ostrovní 126/30, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jen „Agentura“).

Doba trvání Soutěže

Soutěž bude vyhlášena dne 18. 4. 2019 na internetových stránkách Vyhlašovatele www.dzklatovy.cz a facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy. Samotné hlasování bude probíhat na facebookových stránkách Vyhlašovatele od 6. června. 00:01 hodiny do 25. června, 24:00 hodin.

Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit mateřské školy ze Středočeského a Plzeňského kraje a města Klatovy, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj. Mateřské školy se na základě vlastního uvážení mohou přihlásit do Soutěže dvěma způsoby, a to buď zasláním emailu na e-mailovou adresu michaela.janouskova@crestcom.cz nebo zasláním stručného dopisu na poštovní adresu agentury Crest Communications a.s., Michaela Janoušková, Ostrovní 126/30, Praha 1, PSČ: 110 00. Termín pro zaslání přihlášek do Soutěže končí 3. 5. 2019 (včetně). Agentura zašle všem řádně a včas přihlášeným mateřským školám jako potvrzení informační plakát pro rodiče, který by měl být vyvěšen na nástěnkách mateřských škol. Tento plakát bude obsahovat informace o Soutěži pro mateřské školy a zejména rodiče.

Soutěžní úkol

Soutěžním úkolem bude, aby děti z jednotlivých tříd přihlášených mateřských škol vytvořily společně nebo jednotlivě obrázek na jednotné téma „Léto s klatovským kuřátkem“. Zástupci mateřských škol, ředitelé nebo ředitelky vyberou za svoji mateřskou školu jeden obrázek, který bude v Soutěži reprezentovat celou jejich školu (dále jen „Soutěžní obrázek“).

Soutěžní obrázek nebo jeho fotografii, případně sken je třeba zaslat nejpozději do 3. června (včetně) na emailovou adresu michaela.janouskova@crestcom.cz nebo poštou na adresu Crest Communications a.s., Michaela Janoušková, Ostrovní 126/30, Praha 1, PSČ: 110 00. Do textu e-mailové zprávy či do textu průvodního dopisu je třeba uvést název, adresu a kontaktní údaje soutěžící mateřské školy a krátký popisek Soutěžního obrázku (např. křestní jméno a věk dítěte).

Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže Soutěžní obrázky, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají nevhodný obsah či jinak odporují pravidlům Soutěže. Zasláním Soutěžního obrázku poskytuje mateřská škola Vyhlašovateli svolení užít Soutěžní obrázky pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění obrázku na internetu, a to včetně uvedení údajů o soutěžící mateřské škole, případně autorovi/autorech obrázku.

Řádně a včas zaslané Soutěžní obrázky budou následně umístěny do speciálně připravené databáze na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy, kde bude v období od 6. června (00:01 hodiny) do 25 června (24:00 hodiny) probíhat hlasování.

Hlasovat mohou rodiče, přátelé nebo kterákoli třetí osoba, a to prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí/Like“. Každý může dát svůj hlas jednomu nebo vícero Soutěžním obrázkům z jedné IP adresy jen jednou, a to po celou dobu hlasování. Pokud Vyhlašovatel kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obcházejí stanovená pravidla hlasování a ovlivňují tak regulérnost Soutěže, je Vyhlašovatel oprávněn dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno. Hlasování bude ukončeno dne 25. 6. 2019 ve 24:00 hodin.

Způsob určení výherců, výhry a předání výher

Výherci Soutěže a jejich pořadí budou určeni na základě výsledků hlasování. Výherci Soutěže se stanou tři mateřské školy, jejichž reprezentující Soutěžní obrázky získaly v hlasování nejvyšší počet hlasů. V případě dosažení shodného počtu hlasů na výherních pozicích, bude pořadí Soutěžních obrázků určeno losováním.

Mateřská škola, jejíž reprezentující Soutěžní obrázek se dle uvedených pravidel umístí na prvním místě, získá pro každé dítě ve vítězné třídě malou hračku millaminis v přibližné hodnotě 79,- Kč bez DPH a jednorázový poukaz na odběr výrobků Drůbežářského závodu Klatovy v limitované výši 5 000,- Kč bez DPH, který je nutný oznámit 1 týden před odebráním výrobků, a pro celou třídu velký školkový set stavebnice millaminis v přibližné hodnotě 4 600,- Kč bez DPH.

Mateřská škola, jejíž reprezentující Soutěžní obrázek se dle uvedených pravidel umístí na druhém místě, získá pro každé dítě ve třídě malou hračku millaminis v přibližné hodnotě 79,- Kč bez DPH a pro celou třídu školkový set stavebnice millaminis v přibližné hodnotě 4 395,- Kč bez DPH.

Mateřská škola, jejíž reprezentující Soutěžní obrázek se dle uvedených pravidel umístí na třetím místě, získá pro každé dítě ve třídě malou hračku millaminis v přibližné hodnotě 79,- Kč bez DPH a pro celou třídu školkový set stavebnice millaminis v přibližné hodnotě 1 829,- Kč bez DPH.

Do týdne po skončení a vyhodnocení hlasování budou výsledky Soutěže vyhlášeny na www.dzklatovy.cz a na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vítězné mateřské školy budou rovněž osloveny písemně i telefonicky, prostřednictvím jimi uvedených kontaktních údajů.

Věcné výhry podle pořadového umístění budou mateřským školám předány osobně do 30 dnů po vyhlášení výsledků Soutěže. Čerpání poukazu na odběr výrobků Drůbežářského závodu Klatovy je podmíněno uzavřením smlouvy mezi Vyhlašovatelem a příslušnou mateřskou školou, ve které budou řešeny konkrétní podmínky objednávek a dodávek výrobků. Nepřevzaté věcné výhry a nevyčerpané poukazy propadají bez náhrady.

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké jsou stanoveny Vyhlašovatelem Soutěže, ani nejsou oprávněni požadovat na místo stanovených výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. V případě nepředvídaných okolností si Vyhlašovatel vyhrazuje právo změny výher uvedených v těchto pravidlech.

Příjem z výher, které získají vítězné mateřské školy, je předmětem zdanění dle platných právních předpisů České republiky.

Všeobecné podmínky

Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu michaela.janouskova@crestcom.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakéhokoli sporu nebo nejasnosti související se Soutěží nebo těmito pravidly, je konečné a závazné rozhodnutí Vyhlašovatele a účastníci Soutěže jsou povinni toto rozhodnutí respektovat.

Vstupem do Soutěže vyjadřují účastnící Soutěže svůj bezvýhradní souhlas s podmínkami Soutěže a zavazují se dodržovat její pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje stanovené podmínky účasti v Soutěži a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla Soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit, odložit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jiným způsobem spojená se službou Facebook. Pravidla Soutěže budou zveřejněna na www.dzklatovy.cz a facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy a rovněž budou zaslána e-mailem na všechny mateřské školy ze Středočeského a Plzeňského kraje a města Klatovy, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj.

Drůbežářský závod Klatovy představuje novinku - Kuřecí mleté maso

Drůbežářský závod Klatovy přišel s čerstvou a velmi vítanou novinkou - a to s mletým kuřecím masem. Nyní skvěle nahradíte běžné mleté maso za jeho lehčí variantu. Nově si ve svých obchodech můžete zakoupit šťavnaté kuřecí maso jako maso mleté. Je bohaté na řadu potřebných vitamínů a velmi dobře podporuje nárůst a regeneraci svalové hmoty. Kuřecí maso patří mezi nejoblíbenější druh masa vůbec. Je chutné, lehce stravitelné a dá se připravit na více způsobů.

Novinka, Kuřecí mleté maso!

Jako další produkt uvádí Drůbežářský závod Klatovy Kuřecí mleté maso, který jako jediný výrobek na trhu obsahuje 100% mletého kuřecího masa. Je vhodné pro široké kulinářské použití, např. jako plnohodnotný mletý steak, karbanátek, ale i jako surovina do lehčí verze sekané. Výhodou je velmi rychlá a hlavně také čistá příprava kuřecího mletého masa. „Kuřecí maso, je díky svým nutričním hodnotám oblíbenou součástí jídelníčku. A není divu. Toto maso je totiž vynikajícím zdrojem bílkovin, vitamínů i minerálů, neobsahuje příliš velké množství tuku, je lehce stravitelné. A právě tyto parametry splňuje naše kuřecí mleté maso, kde je jedinou surovinovou složkou čerstvá svalovina z kuřecích stehen,“ uvádí technolog Drůbežářského závodu Klatovy Ing. Karel Vařeka

Výborný zdroj proteinů, zdravější a lehčí varianta

Kuřecí mleté maso, bohaté na bílkoviny, podporuje nárůst svalové hmoty a její regeneraci. Díky nízkému obsahu tuku je vhodné téměř pro všechny redukční diety. Dá se tak použít jako náhrada za běžně používané vepřové a hovězí mleté maso. Například při přípravě odlehčené verze letních burgerů, které budou zanedlouho aktuální během grilovací sezóny. Pro přípravu nízkotučnější alternativy stačí pouze zaměnit světlou bulku za tmavou, tj. celozrnnou či žitnou a dresink nahradit řeckým jogurtem s bylinkami nebo zakysanou smetanou, také s příměsí vámi zvolených bylinek.

Maso bohaté na řadu vitamínů, to nejlepší pro vaše děti

Jedním z podstatných vitamínů, které maso obsahuje je niacin, vitamín B3, který ovlivňuje uvolňování energie ze sacharidů, a podílí se na řízení hladiny krevního cukru. „B3 je vitamín rozpustný ve vodě, v těle se neukládá a jeho syntéza je omezená, jeho příjem v potravě je tedy nutný,“ doplnil technolog Drůbežářského Závodu Klatovy Ing. Karel Vařeka. Maso obsahuje také vitamín B6, který společně s niacinem podporuje rychlejší funkci metabolismu. Niacinu se také připisuje schopnost snižovat riziko vzniku rakoviny. Tak je tomu také i u selenu, který tělo chrání při stresu a zvyšuje účinnost imunitního systému a při jeho nedostatku ovlivňuje funkce kardiovaskulárního systému. Kuřecí mleté maso je také zdrojem fosforu, který udržuje zdravé zuby a kosti. Nejen díky bohaté složce vitamínů můžete kuřecí maso připravit oproti masu vepřovému jako schůdnější variantu pro vaše malé ratolesti, které pro svůj správný vývoj potřebují co nejvíce živin. Každý rodič pro ně jistě ocení lehčí pokrmy. Nově tak nahraďte vepřové a hovězí mleté maso v receptech mletým kuřecím masem. Využijte tuto novinku k přípravě kuřecích masových kuliček či jemnějších karbanátků smíchané se zeleninou. Děti jistě ocení jejich křehkost a lepší stravitelnost.

Nadstandardní kvalitativní vlastnosti

Díky, čerstvosti a rychlosti zpracování, způsobu podchlazení, použitím moderní řezací technologie, která nenarušuje svalové vlákno tlakem, zajišťuje kuřecí mleté maso od Drůbežářského závodu Klatovy nadstandartní kvalitativní vlastnosti. „Díky zachovaní celistvosti svalového vlákna uvolňuje výrobek minimum vody, jak v syrovém stavu, tak i při tepelném opracování,“ dodal technolog Drůbežářského závodu Klatovy Ing. Karel Vařeka. Kuřecího mletého masa od Drůbežářského závodu Klatovy se vyrábí 2200 tun měsíčně a na trhu bude k dostání v řetězcích Kaufland, Lidl a Tesco.

Pečené kuřecí výrobky bez éček

Drůbežářský závod Klatovy a.s. uvádí na trh novinku do řady svých hotových tepelně opracovaných výrobků bez přídatných E. Poprvé na českém trhu startuje projekt Pečené kuře. Jedná se o varianty Hot wings bez E, Kuřecí čtvrtka pečená bez E a Kuřecí prsa pečená bez E.

Nové produkty Drůbežářského závodu Klatovy, druhého největšího zpracovatele kuřecího masa v České republice, pocházejí z kuřat výhradně z českých chovů. Jsou tepelně opracované a lze je tedy ihned po rozbalení konzumovat za studena, nebo je stačí rozpéct v obyčejné nebo mikrovlnné troubě. Navíc neobsahují žádné chemické konzervanty, antioxidanty, stabilizátory a barviva.

Hot wings bez E jsou oblíbenou pikantní pochoutkou pro milovníky kuřecích křídel. Jedno 370g balení poctivě uspokojí jednoho strávníka. Jako přílohu doporučujeme zvolit česnekovou bagetku a variaci omáček.

Kuřecí pečená čtvrtka bez E je klasická porce kuřecího stehna, pečeného na cibulce a kmínu. Tato část kuřete patří k nejoblíbenějším, protože se dobře obírá a ani po upečení není vysušená. Kuřecí stehno chutná nejlépe s vařeným bramborem.

Kuřecí prsa pečená bez E jsou dvě porce kuřecích prsou s kostí, pečených na cibulce a kmínu. Kuřecí prsa obsahují jen velmi malé množství tuku, a proto jsou častou součástí dietních jídelníčků. Nejvíce si je proto vychutnáte se zeleninovým salátem.
Pečené kuřecí výrobky bez E od Drůbežářského závodu Klatovy jsou v dostání v obchodních sítích Billa a Kaufland.


Vyzkoušejte novinku Anglické kuřecí rolky

Drůbežářský závod Klatovy přináší na trh novinku – Anglické kuřecí rolky. Kvalitní kuřecí maso českého původu, obalené slaninou - to vše v praktickém balení si můžete nově zakoupit v obchodní síti Albert, Tesco a od ledna 2018 v Globusu.

Potřebujete rychlou večeři nebo oběd? Anglické kuřecí rolky od Drůbežářského závodu Klatovy jsou tou správnou volbou. Tento masný polotovar je vyroben z kuřecích stehenních řízků bez kůže. Díky tomu, že jsou rolky obaleny v anglické slanině, zůstávají po upečení šťavnaté a nevysušené.

Příprava tohoto pokrmu je velmi jednoduchá a rychlá. Přestože máte hektický den, můžete si dopřát kvalitní jídlo. Stačí 20 minut v troubě nebo na grilu a máte plnohodnotný oběd nebo večeři. Jedno balení obsahuje čtyři porce, proto se nasytí celá rodina. Anglické kuřecí rolky se skvěle hodí k opečeným bramborám se zeleninovou oblohou.


Náš výrobek zvítězil ve spotřebitelském testu deníku Blesk

Ve spotřebitelském testu marinovaných mas, který uspořádal deník Blesk, obsadil Drůbežářský závod Klatovy první příčku se svým výrobkem Grilovačka Kuřecí Gril mix Brusinka bez E. Hodnotitelé ocenili především použití kvalitního obalu, velmi dobrou úroveň hygieny při produkci a výrobu bez použití umělých aditiv.

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Jsme druhým největším zpracovatelem kuřecího masa a výrobcem uzenin z kuřecího masa v České republice. Naše měsíční produkce je v objemu 2 000 t kuřecího masa a 750 t masných výrobků.

 

"Současná situace na českém trhu neprospívá žádnému potravinářskému odvětví. Ve velké míře jsou realizovány dovozy levných potravin ze zemí EU." (Ing. David Bednář, generální ředitel)

 

A to se týká i kuřecího masa a uzenin. Je nutné, aby si lidé co nejdříve uvědomili, že česká kvalita našich potravin směle konkuruje potravinářským závodům v zemích EU.

 


Grilovačka pro vítěznou třídu

Žáci 8. třídy převzali své ceny za vítězství a vychutnali si grilovačku s produkty Drůbežářského závodu Klatovy

Ve středu 24. června, dva dny před vysvědčením, převzali žáci 8. třídy Základní školy a Mateřské školy v Bečově nad Teplou zaslouženou výhru. Prožili zábavné dopoledne a poobědvali grilované maso a uzeniny od Drůbežářského závodu Klatovy.

 

Do soutěže o nejnápaditější reklamní spot na klatovské produkty se z této školy zapojily tři třídy. Právě 8 třída za své vtipné video s názvem „Honba za párkem“ získala nejvíce hlasů a tak byla náležitě odměněna. Pro celou školu získala školní pomůcky v podobě DLP projektoru a stativového plátna. Po doprovodném sportovním programu žáci doplnili síly čerstvě ugrilovanými produkty Drůbežářského závodu Klatovy.

 

 

 

Video soutěž Drůbežářského závodu Klatovy pro základní školy zná svého vítěze

Drůbežářský závod Klatovy vyhlásil 8. června 2015 výherce video soutěže o nejnápaditější reklamní spot na klatovské produkty. Do soutěže o hodnotné a chutné ceny se zapojilo celkem sedm tříd základních škol z Plzeňského a Karlovarského kraje. Vítězná škola získá výukové pomůcky v podobě DLP projektoru a stativového plátna. Pro celou třídu, která se na natáčení podílela, uspořádá Drůbežářský závod Klatovy na závěr školního roku velkou grilovací párty.

 

Kreativní soutěž pro základní a střední školy o nejnápaditější reklamní spot na klatovské produkty byla vyhlášena 13. dubna. Po obdržení všech soutěžních příspěvků bylo 26. května spuštěno hlasování na facebookové stránce Drůbežářského závodu Klatovy. Hlasování bylo ukončeno 5. června ve 20 hodin večer a bylo tak vybráno video s nejvyšším počtem hlasů.

 

Vítězem se stala 8. třída Základní a mateřské školy v Bečově nad Teplou se soutěžním videem "Honba za párkem". Video získalo 227 hlasů. Třída, pro svou školu získala výše uvedené ceny a chutnou tečku na závěr školního roku v podobě grilovací párty s produkty Drůbežářského závodu Klatovy.

 

Vítězné základní škole gratulujeme a děkujeme všem žákům, učitelům a ředitelům škol za originální a vtipná videa. Potěšilo nás s jakým nasazením se děti, i v tak nabitém čase jako je konec školního roku, pustily do natáčení nápaditých videí.

Vítězné video 8. třídy Základní a mateřské školy v Bečově nad Teplou s názvem "Honba za párkem"

Velká soutěž pro základní a střední školy o výukové pomůcky a grilovačku pro vítěznou třídu

Drůbežářský závod Klatovy a.s. vyhlašuje velkou soutěž

Drůbežářský závod Klatovy a.s. vyhlašuje velkou soutěž pro všechny základní a střední školy, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj vybraného regionu České republiky. Počátkem dubna budou osloveny školy z Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

Pokud se základní a střední školy do 28. dubna přihlásí, budou se moci zapojit do soutěže o výukové pomůcky a především o grilovačku, která bude pro děti uspořádána na závěr školního roku. Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. Každá třída bude mít šanci vyzkoušet si, jaké to je režírovat a natočit reklamu. Sama či za pomoci svých učitelů natočí krátké maximálně tříminutové reklamní video, na libovolně vybraný či oblíbený produkt Drůbežářského závodu Klatovy.

Zástupci škol vyberou nejzdařilejší video či videa a spolu s mottem ho zašlou nejpozději do 25. května na adresu společnosti Crest Communications a.s. (Crest Communications a.s., Michaela Tomková, Ostrovní 126/30, 110 00, Praha 1), která pomáhá soutěž Drůbežářskému závodu Klatovy organizovat. Soutěžní videa budou nahrána na kanál DZK umístěný na YouTube a s pomocí speciální fotogalerie na facebooku DZK budou moci rodiče, příbuzní a přátelé hlasovat. Hlasování bude probíhat od 26. května až do 5. června a oficiální vyhodnocení soutěže proběhne 9. června.

 

Hlasování bude probíhat od 26. května až do 5. června a oficiální vyhodnocení soutěže proběhne 9. června.

Podrobná pravidla soutěže zde:

Drůbežářský závod Klatovy a.s. byl oceněn certifikátem Mamma/Parent Friendly pro podniky přátelské rodině.

Drůbežářský závod Klatovy získal další ocenění značky KLASA pro své výrobky

Drůbežářský závod Klatovy, druhý největší zpracovatel drůbežího masa v České republice, rozšířil svou sbírku ocenění národní značkou kvality KLASA na další své výrobky. Certifikáty získaly dva nové produkty oblíbené řady „EXTRA bez E“, Kuřecí klobása Extra bez E s obsahem masa 82 % a Kuřecí šunkový salám EXTRA bez E s 93 % masa. Jedná se o výrobky, které momentálně patří k tomu nejlepšímu, co Drůbežářský závod Klatovy nabízí. Vynikají vysokým podílem kuřecího masa, které pochází výhradně z českých farem. Neobsahují přidaná barviva, dusitany a konzervanty. Certifikáty národní značky kvality KLASA převzal z rukou Ministerstva zemědělství generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy Ing. David Bednář ve středu 3. prosince 2014 na slavnostním předání, které se konalo v Praze na Žofíně.

 

„Ocenění našich produktů národní značkou kvality je pro nás potvrzením, že svou práci děláme dobře, “ říká Ing. David Bednář, generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy. „Jsme rádi, že čas, který jsme strávili převážně vývojem úplně nové řady uzenin bez přidaných chemických látek, se pozitivně odráží ve zvyšující se oblibě produktové řady uzenin EXTRA bez E u našich zákazníků,“ dodává Ing. David Bednář.

 

Kuřecí klobása EXTRA bez E je prémiový český výrobek bez přídatných látek, který obsahuje 82 % libového kuřecího masa. Jelikož se jedná o uzeninu, jejíž základní složkou je kuřecí maso, odlišuje se od typických klobás výrazně nižším obsahem tuku a naopak větším množstvím bílkovin. Bílkoviny na rozdíl od tuků dokáže lidský organismus mnohem lépe zpracovat.

 

Kuřecí šunkový EXTRA bez E je prémiový český zauzený výrobek bez přídatných látek. Jeho devízou je vysoký obsah kuřecího masa z prsou, který tvoří celých 93 %. Velmi nízký obsah tuku řadí uzeninu mezi pokrmy vhodné k redukčním a nízkocholesterolovým dietám.

 

Drůbežářský závod Klatovy produkuje kuřecí maso, které pochází výhradně z českých uzavřených chovů. Dlouhodobě investuje a modernizuje vlastní farmy, mezi které patří Bečov – Libínky, Bítozeves a Horšov. Kromě toho Drůbežářský závod Klatovy spolupracuje s prověřenými a osvědčenými certifikovanými dodavateli a soukromými farmami v jižních a západních Čechách.

Úspěch založený na kvalitě

Drůbeží maso tradičně zaujímá v našem jídelníčku významné postavení a jeho spotřeba neustále roste. Vyrábět skutečně kvalitní drůbeží maso a uzeniny však není úplně jednoduché, ve hře je řada významných faktorů. Na prvním místě je to především způsob chovu kuřat. Pokud spotřebitelé chtějí skutečně kvalitní drůbeží maso, měli by se zajímat o jeho původ. Drůbežářský závod Klatovy produkuje kuřecí maso, které pochází výhradně z českých uzavřených chovů. Přestože současná situace v oblasti chovu drůbeže je pro české farmy velmi náročná a nedostává se jí takové podpory ze strany zemědělské polity jako v zemích EU, Drůbežářský závod Klatovy dlouhodobě investuje a modernizuje vlastní farmy Bečov – Libínky, Bítozeves a Horšov. Kromě toho spolupracuje s prověřenými a osvědčenými certifikovanými dodavateli, soukromými farmami v jižních a západních Čechách.

 

„Naše společnost při chovu i nákupu kuřat klade velmi vysoké nároky na dodržování tzv. „welfare pravidel“. Jsme přesvědčeni, že jen ty nejvyšší standardy v této oblasti mohou zajistit nejlepší kvalitu našich výrobků,“ říká Ing. David Bednář, generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy. Dalším faktorem je kvalita zpracování drůbežího masa: „V celém našem procesu výroby, expedice a přepravy masa jsou dodržovány a průběžně ověřovány mikrobiologické, fyzikálně-chemické, senzorické a nutriční parametry všech výrobků. A to jak dle legislativních požadavků České republiky a Evropské unie, tak i dle nadstandardních požadavků našich odběratelů. Ve všech procesech výroby se dodržuje vysoká úroveň správné výrobní a hygienické praxe. Jsme držiteli certifikátů podle mezinárodních standardů BRC a IFS,“ dodává Ing. David Bednář.

 

Cílem naší práce je nabídnout zákazníkovi skutečně kvalitní a chutné drůbeží maso a uzeniny. Sledujeme ty nejmodernější trendy v poptávce a neustále inovujeme náš sortiment. S novým trendem zdravého životního stylu si lidé uvědomují, nutnost omezení příjmu potravin, obsahujících běžná potravinářská aditiva. „Éčka“ sice vylepšují trvanlivost, vzhled nebo konzistenci výrobků, zároveň ale zbytečně zatěžují lidský organismus. Drůbežářský závod Klatovy spojil své síly s Ústavem hygieny a technologie masa VFU v Brně a jako první vyvinul řadu kuřecích uzenin bez použití fosfátů, dusitanů a barviv. Řada uzenin „bez E“, si okamžitě našla oblibu u zákazníků a její prodej neustále roste. Mezi novinky v našem sortimentu bez E patří Kuřecí klobásy EXTRA bez E a Kuřecí salám EXTRA bez E.

Kauza HALAL

Výrobky Drůbežářského závodu Klatovy získaly řadu ocenění, jako je například národní značka kvality KLASA, Dětská chuťovka, Česká chuťovka či Regionální potravina, která potvrzují stálou kvalitu a oblibu našich výrobků. Velice nás proto mrzí, že v poslední době se obzvláště na sociálních sítích a v programech některých místních regionálních politických skupin objevila nařčení, že Drůbežářský závod Klatovy produkuje kuřecí maso s označením HALAL. Jedná se o termín, který označuje tradiční muslimský způsob rituální popravy zvířat.

 

„K této situaci bychom se rádi vyjádřili veřejně a uvedli věci na pravou míru. V současné době žádné HALAL nevyrábíme. Zdůrazňuji, že naše společnost nikdy živá kuřata nepodřezávala. Ve výrobě probíhá běžná velkokapacitní porážka drůbeže, při které je kuře omráčeno elektrickým šokem, stejně jako u ostatních konkurenčních firem,“ říká Ing. David Bednář, generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy. „Způsob omračování drůbeže je předepsán zákonem pro ochranu zvířat proti týrání. Veškerý provoz včetně porážky splňuje požadavky evropských veterinárních předpisů pro vývoz do zemí EU a je pod stálou veterinární kontrolou a za dodržování přísných podmínek welfare,“ dodává Ing. David Bednář.

 

Drůbežářský závod Klatovy podléhá pravidelným kontrolám nejen ze strany veterinární správy, ale i obchodních řetězců, kterým své výrobky dodává.

Úspěch zavazuje ke společenské odpovědnosti

Každá úspěšně fungující firma by měla aktivně přispět nejen do dění ve svém blízkém okolí. Drůbežářský závod Klatovy v tomto ohledu není vůbec pozadu. Podporuje Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK, realizuje soutěže pro Mateřské školy, organizuje společenské akce pro potřebné, sponzoruje Divadlo Klatovy a Divadlo Palace v Praze a spolupracuje s úspěšnými českými sportovci. V Plzeňském kraji závod zaměstnává úctyhodných téměř 700 lidí. Svým zaměstnancům nabízí závodní stravování a řadu benefitů ve formě zvýhodněného nákupu výrobků, příspěvků na stravování, dopravu, předškolní péči, lázeňskou péči, sportovní a kulturní činnost a penzijní připojištění.

Soutěž pro mateřské školy zná své šikovné vítěze

Kreativní soutěž Drůbežářského závodu Klatovy a.s na téma „Jak vypadá klatovské kuřátko“, do které se přihlásilo 36 mateřských škol, zná již své 3 vítěze. Souboj mezi krásnými obrázky jednotlivců i společnými díly kolektivů se odehrál na facebookové stránce společnosti. Hlasování, které probíhalo od 6. března bylo ukončeno 27. března o půlnoci.

 

Na prvním místě se umístila Mateřská škola Kochánky z Předměřice nad Jizerou.

Obrázek od dvou šestiletých holčiček, Adélky a Aničky, získal neuvěřitelných 2 446 hlasů. Třída, do které dvě nadějné výtvarnice chodí, vyhrála  magnetickou kreativní stavebnici značky Magformers Jumbo Plus a celá mateřská škola odběr produktů Drůbežářského závodu Klatovy v limitované výši na půl roku zcela zdarma.

 

 

Druhé místo patří kolektivní práci šikovných dětí z Mateřské školy Chudenín (okres Klatovy).

Jejich kuřátko, které získalo 1 620 hlasů, bylo vyrobeno technikou kašírování, neboli technikou vrstvení a nápaditě bylo doplněno panoramatem náměstí z Klatov. Třída, která tak ráda vyrábí prostorové výrobky získá balíček kreativních a výtvarných potřeb a celá mateřská škola rovněž odběr produktů Drůbežářského závodu Klatovy v limitované výši na půl roku zcela zdarma.

 

 

Na třetím místě s počtem 756 hlasů se umístil obrázek královského kuřátka pětileté Terezky z klatovské Mateřské školy Máchova. Její třída získá pěkný balíček kreativních a výtvarných potřeb.

 

 

Tímto vítězům gratulujeme a děkujeme i všem ostatním šikovným soutěžícím, za krásné a nápadité obrázky.

 

Fotogalerie soutěžních obrázků zde

Vybíráme ze sortimentu

Náš sortiment je velice obsáhlý, proto vybíráme některé produkty, o kterých si myslíme, že stojí za to se jim více věnovat.